Съобщение


ASG Collection
На 06.07.2020 г. стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2064-С01/06.07.2020 г. с бенефициент „ЕЙ ЕС ДЖИ КЪЛЕКШЪН“ ООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за „ЕЙ ЕС ДЖИ КЪЛЕКШЪН“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Общата продължителност на проекта е 3(три) месеца.