Съобщение


ASG Collection
На 13.09.2021 г. стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5258-С01/13.09.2021 г. с бенефициент „ЕЙ ЕС ДЖИ КЪЛЕКШЪН“ ООД. Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за „ЕЙ ЕС ДЖИ КЪЛЕКШЪН“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Общата продължителност на проекта е 3(три) месеца.